Legal & Regulatory

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบอยู่กับที่ของ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ประจำปี พ.ศ.2555

พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการQ1
1.ระยะเวลาสำหรับการขอเริ่มเปิดใช้บริการ
(Supply time for initial connection)
ไม่นานกว่า 10 วัน ทำการ ผ่าน
2.ร้อยละของการติดตั้งบริการสำเร็จภายในวันที่กำหนด
(Percentage of service installation completed on or before the date confirmed)
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
3.จำนวนของความผิดปกติที่ถูกรายงานต่อจำนวนผู้ใช้บริการ 100 ราย
(Number of reported faults per 100 subscribers)
ไม่มากกว่า 5 ครั้งต่อผู้ใช้บริการ 100 ราย ผ่าน
4.ระยะเวลาในการซ่อมแซม (Fault repair time) ไม่นานกว่า 24 ชั่วโมง ผ่าน
5.อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ
(Success call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
6.อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ
(Success call ratio) กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 85% ผ่าน
7.ความผิดพลาดของการเรียกเก็บค่าบริการ (Billing inaccuracy) ไม่มากกว่า 1 % ผ่าน
8.ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ (Response time for accessing customer-service call center) ไม่นานกว่า 60 วินาที ผ่าน
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ประจำปี พ.ศ.2555
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการQ1
1.ความพร้อมในการใช้งานของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ (Payphone Service Availability)
- เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
- เขตต่างจังหวัด
ไม่น้อยกว่า 90 %
ไม่น้อยกว่า 85 %
ผ่าน
-*
2.ระยะเวลาในการซ่อมแซม (Fault repair time) ไม่นานกว่า 24 ชั่วโมง ผ่าน
3.อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
4.อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Success call ratio) กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 85 % ผ่าน
5.ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ (Response time for accessing customer-service call center) ไม่นานกว่า 60 วินาที ผ่าน
* เนื่องจากเปิดบริการเฉพาะกรุงเทพ และปริมณฑล จึงไม่มีข้อมูล
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิชั่น จำกัด (TPC) ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ประจำปี พ.ศ.2555
พารามิเตอร์คุณภาพการบริการ ค่ามาตรฐาน ผลการวัดคุณภาพการให้บริการQ1
1.ความพร้อมในการใช้งานของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ (Payphone Service Availability)
- เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
- เขตต่างจังหวัด
ไม่น้อยกว่า 90 %
ไม่น้อยกว่า 85 %
ผ่าน
ผ่าน
2.ระยะเวลาในการซ่อมแซม
(Fault repair time)
ไม่นานกว่า 24 ชั่วโมง ผ่าน
3.อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ
(Success call ratio)กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายผู้ประกอบการเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า 90 % ผ่าน
4.อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ
(Success call ratio) กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 85 % ผ่าน
5.ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
(Response time for accessing customer-service call center)
ไม่นานกว่า 60 วินาที ผ่าน